Information om personuppgiftsbehandling – Hantverkslärling

Hantverkslärling behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

Stiftelsen Hantverk och Utbildning (883200-4645) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på info@hantverkslarling.se

När du anmäler dig till en utbildning kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, personligt brev och uppgifter om din lärlingsplats. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband din anmälan är nödvändig för att vi skall kunna genomföra våra åtaganden.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta kursadministrationen, rapportera till CSN mm.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i Hantverkslärlings IT-system.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl a:
fakturering och bokföring, enkäter/utvärderingar samt system för e-post och för distansundervisning.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till andra företag för marknadsföring.

För att du som student skall kunna uppbära studiestöd rapporterar vi personuppgifter till Centrala Studiestödsnämnden. Vi är även skyldiga att rapportera till Statistiska Centralbyrån och Myndigheten för Yrkeshögskolan. I samband med antagningen kan vi, beroende på lärlingplats m.m. behöva samråda med ledningsgrupp, branschorgan och andra branschrepresentanter för att kunna genomföra en så bra utbildning som möjligt.

Lagringstiden

Hantverkslärling behandlar dina personuppgifter under minst 5 år. De personuppgifter som endast är aktuella under din tid som studerande hos oss gallras dock när utbildningen är slut.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@hantverkslarling.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Hantverkslärling önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Hantverkslärlings villkor i samband med din ansökan bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dataskyddsombud: J-O Matsson, 0247-648 09